خپرونې

تاوده بحثونه

10:00شـــنـبـې تر چهارشــنبـې دشـــپـې تــــاوده...

دره سنګر

05:00له شنبې تر چهار شنبې دشپې دره سنګر

یادونه

10:00 د شـــپې هره پنجشنبه یـــادونــه په دغه ...