تازه خبرونه

خپرونې

نیمه نړۍ

په دې خپرونه دکورني تاوتریخوالي ،کورني ژونداوپه ټولنه کې دښځودژوند

پایله

د شمشاد تلویزیون مناظره
۸:۰۰

سلګۍ – هندي

دغه هندی سریال د شنبې ترپنجشنبې دشپې ۸ بجې شمشاد ...

سفر

سفرله نوم نه یی څرګنده ده چې دهیوادهرې برخې ته ...