خپرونې

سلګۍ – هندي

08:00شــنـبـې - چــهارشـنـبـې ســــلـګـۍ – هـنـدي...

یادونه

10:00 د شـــپې هره پنجشنبه یـــادونــه په دغه ...

تاوده بحثونه

10:00شـــنـبـې تر چهارشــنبـې دشـــپـې تــــاوده...