خپرونې

میرنا او خلیل

06:30 دوشنبې او سه شبې د شپې میرنا او خلیل ترکی سریال 

دره سنګر

05:00له شنبې تر چهار شنبې دشپې دره سنګر

سلګۍ – هندي

08:00شــنـبـې - چــهارشـنـبـې ســــلـګـۍ – هـنـدي...

ټکان

04:30جمعه ټکان