خپرونې

میرنا او خلیل

06:30 دوشنبې او سه شبې د شپې میرنا او خلیل ترکی سریال 

تاوده بحثونه

10:00شـــنـبـې تر چهارشــنبـې دشـــپـې تــــاوده...

دره سنګر

05:00له شنبې تر چهار شنبې دشپې دره سنګر

پوښتنه لرم

05:00هره جمعه ماښام پوښتنه لرم پدغه خپرونه کې زمونږ هدف ...

جوړپه خیر

09:00هــره جــمــعه دشــپـې جـــوړپـــه خـــیـر هغه ...