خپرونې

دیني لارښونې

04:00شـنـبـې تر دوشــنبې دیــني لارښــونــې په دې خپرونه کې ...

سلګۍ – هندي

08:00شــنـبـې - چــهارشـنـبـې ســــلـګـۍ – هـنـدي...

تاوده بحثونه

10:00شـــنـبـې تر چهارشــنبـې دشـــپـې تــــاوده...