تازه خبرونه

خپرونې

اوڅار

ددې خپرونې لکه چې دنوم نه یې ښکاره ده ...

بلادې واخلم

دایوه کومیډي شوده چې په هره اونۍ کې ورته ...

سفر

سفرله نوم نه یی څرګنده ده چې دهیوادهرې برخې ته ...